Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

Diagnostyka Neocjacyjna™

Poprzez użycie odpowiedniego narzędzia diagnostycznego, następuje zweryfikowanie poziomu dojrzałości komunikacyjnej organizacji, jej części, lub poszczególnych osób. Diagnostyka Neocjacyjna™ obejmuje badanie biznesu w następujących ujęciach:

  • całościowym – poprzez Audyt neocjacyjny ™
  • pracowniczym  - poprzez Badanie Świadomości Neocjacyjnej Organizacji™
  • indywidualnym – poprzez Test Ringu Osobistego ™
  • predykcyjnym – poprzez Ewaluator Strategii Neocjacyjnych™ 
W zależności od wielkości firmy, poziomu rozwoju operacyjnego, liczby pracowników, budżetu, itd., należy dobrać takie narzędzia, które w danym czasie i wobec stojących przed organizacją wyzwań, wspomogą wdrażanie Neocjacji™ i Reguły Ringów™. Zatem, proces ten dopasowywany jest do każdego klienta, czyli „szyty na miarę”, przy zachowaniu standardów jakości i know-how Bring Neotiations®.

Wprowadzenie zmiany do struktury firmy zawsze powinno być poprzedzone odpowiednią ścieżką diagnostyczną. Służy to zarówno wczesnej wykrywalności problemów, jak i prewencji. Niestety, o ile audyt IT, czy finansowy są dość naturalnymi działaniami biznesowymi, o tyle wnikliwe badanie komunikacji i wdrożenia nowych systemów w tym zakresie wydarzają się zdecydowanie zbyt rzadko.
By pomyślnie przeprowadzić proces doradczy, niezmiernie ważne są opinie pracowników na temat modelów biznesowych, stanu komunikacji wewnętrznej w działach i pomiędzy nimi, struktury raportowania, sposobu uczenia się organizacji, systemów motywacyjnych, rozwoju produktów, ułożenia ścieżek kontroli i nadzoru, itd. Dzięki sprawdzeniu sposobu funkcjonowania firmy, Bring Neotiations® zaproponuje takie rozwiązania, których wdrożenie nie będzie wywoływać rewolucji operacyjnej, lecz zapewni efektywność tej zmiany odpowiednio do poziomu świadomości i rozwoju organizacji.

Nieuchronne odwrócenie się trendów gospodarczych (zgodnie z teorią cyklów), pojawianie się groźnej konkurencji, zmiana mody na produkt czy usługę spowodują, że niezdiagnozowany cyklicznie, a co za tym idzie – nieprzygotowany na zmianę biznes, będzie cierpiał. Komunikacja i gotowość pracowników do zawirowań makro i mikro gospodarczych to podstawowe narzędzie w wachlarzu kluczy do zarządzania ryzykiem skutków turbulencji. Zatem każda firma, ponieważ opiera się na człowieku, jego zaletach, wadach, talentach, deficytach, chęciach i demotywacjach, jego wiedzy czy indolencji, powinna systematycznie badać stan swojej komunikacji! Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu tego procesu powinno być jednym z podstawowych obowiązków na liście organizacyjnego „MUSZĘ”.

Audyt Neocjacyjny™

Audyt Neocjacyjny™ to wnikliwe badanie firmy pod kątem jej dojrzałości komunikacyjnej. Dzięki jego przeprowadzeniu firma zaczyna swoją ścieżkę, by stać się Organizacją neocjacyjną™. Patrząc na nasze doświadczenia należy podkreślić, że przeprowadzenie Audytu Neocjacyjnego™ jest absolutnie niezbędne dla ogromnej większości firm, które funkcjonują na rynku powyżej 6 lat i zatrudniają powyżej 50 pracowników. Wyjątek stanowić mogą np. zautomatyzowane firmy produkcyjne, wydobywcze, transportowe, gdzie profitowość nie jest bezpośrednio uzależniona od współpracy i komunikacji poszczególnych pracowników, ale i te – coraz częściej sięgają po wdrażanie nowoczesnych narządzi, takich jak know-how Bring Neotiations®. Robią to, gdyż coraz chętniej dbają o dobrostan swoich pracowników.

Działania audytowe prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami sztuki audytorskiej i wykorzystują takie narzędzia jak- wywiady, kwestionariusze, burze mózgów, analiza i synteza danych, symulacje, itd. 

Sekwencja działań audytowych:

  • Test Świadomości Neocjacyjnej Organizacji – weryfikacja tego, co pracownicy, w jak najszerszej populacji sądzą, w jaki sposób opisują działanie firmy, patrząc na nią przez pryzmat komunikacji. Dzięki jego wynikom otrzymujemy wstępną Mapę Ryzyka Neocjacyjnego™, a poziom procentowy poszczególnych odpowiedzi sugeruje dalszy plan działań audytowych. 
  • Na podstawie przekazanych przez organizację dokumentów i opisów struktury, analizowane są i określane Łańcuchy oraz Mozaiki Neocjacyjne™. 
  • Rzeczywistość zestawiana jest z tym, co zostało opisane w procedurach, w jaki sposób zaplanowane zostały procesy, innymi słowy – następuje mapowanie tych procesów. 
  • Wnioski w poszczególnych fazach agregowane są również po to, by zidentyfikować i ocenić Ryzyko Neocjacyjne™. 
  • Raport, przedstawiany przed zarządem firmy, prezentuje stan zastany w firmie, formułuje wioski oraz rekomendacje. Rozpoczyna on tym samym proces decyzyjny Klienta, w którym planowane są dalsze kroki implementacyjne. Organizacja może przystąpić do natychmiastowego wdrażania postanowień audytowych, lub odłożyć je w czasie. Rozwiązania, z których może czerpać, obejmują usługi zawarte w portfolio Bring Neotiations®, czyli Konsultingu Neocjacyjnego™ lub/i Kształcenia Neocjacyjnego™. 

Badanie Świadomości
Neocjacyjnej Organizacji™

Badanie składa się z Testu Świadomości Neocjacyjnej Organizacji (BŚNO) – czyli weryfikacji tego, co pracownicy, w jak najszerszej populacji danej organizacji sądzą, w jaki sposób opisują działanie firmy w jej komunikacyjnym i operacyjnym zakresie. Dzięki jego wynikom otrzymujemy wstępną Mapę Ryzyka Neocjacyjnego™, a poziom procentowy poszczególnych odpowiedzi unaocznia organizacji zakresy poszczególnych zjawisk. 

Test wykonywany jest przez pracowników danej organizacji na platformie udostępnionej przez BRING Neotiations™, a jego wyniki opisywane są i interpretowane Raportem z BŚNO. 

BŚNO powinny przeprowadzić wszystkie firmy, które z jakiegokolwiek powodu nie decydują się w danym momencie na przeprowadzenie Audytu Neocjacyjnego™.  Rezultaty ułatwią wskazanie ścieżki dalszej diagnostyki lub/i działania wdrożeniowego. 

Test Ringu Osobistego™

Narzędzie to pomaga każdemu pracownikowi indywidualnie zapoznać się i wdrożyć Regułę Ringów™ używając własnego przykładu. Ring Osobisty składa się z aspektów prywatnych i zawodowych. Osoba diagnozująca się w ten sposób (z naszym udziałem) definiuje obszary swoich potencjałów i deficytów oraz (w zależności od zasobów) określa ścieżkę dalszego działania rozwijającego wiedzę, umiejętności i postawę wdrożeniową w Neocjacjach™ oraz plan działań w stosunku do innych zakresów swojego życia. Forma tego narzędzia diagnostycznego to indywidualne spotkanie lub seria spotkań Neocjatora™ z pracownikiem (stacjonarnie lub on-line) i praca na jego/jej Ringu Osobistym™ w zależności od potrzeb. 

Ewaluator Strategii Negocjacyjnych
i Neocjacyjnych™

Ewaluator Strategii Neocjacyjnych™ stanowi bardzo przydane w codziennym biznesie narzędzie diagnostyczne. Stosowane jest w ramach prowadzonego przez Klienta projektu, np. przygotowania do spotkania neocjacyjnego™, bądź serii takich spotkań ustalających warunki kontraktu. Podczas takiego warsztatu, zaplanowana strategia i taktyki podlegają weryfikacji. Neocjatorzy™ Bring, oceniają je stosując narzędzia Ewaluatora Strategii™. Następnie, metodą warsztatową (+ poprzez sparring), badają poziom przygotowania uczestników do później wdrażanego planu, ćwicząc z nimi różne warianty taktyczne. Tym samym, w środowisku najbardziej zbliżonym do rzeczywistego spotkania, sprawdzana jest m.in. szansa powodzenia przygotowanych pomysłów, kreatywność autorów oraz przygotowanie uczestników. Zastosowanie Ewaluatora Strategii™, buduje samoświadomość uczestników, a w konsekwencji zwiększa ich pewność siebie i pomaga w zarządzaniu ryzykiem egzekucji kontraktowej. 
Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu